Wednesday, October 28, 2009

फोटो आफै बोल्छ !

दोलखाको भीमेश्वर मन्दिर प्रागनमा ......

No comments:

Post a Comment